Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ gazdasági jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak: jog, jogi norma, a jogrendszer és felosztása, jogviszony, jogalany, jogképesség, jogalkalmazás.
2. A gazdasági jog, mint jogterület: megjelenése, elkülönülése más jogterületektõl, jogági kapcsolatai, a jogcsaládok, jellemzõi. A gazdasági jog megjelenése és fejlõdése Magyarországon. A gazdasági jog szabályozása.
3. A gazdasági élet szerzõdései: A szerzõdés általános szabályai I. (a szerzõdés megkötése, hatálya, az érvénytelenség, a teljesítés, a szerzõdésszegés, a megerõsítés, a módosítás, megszüntetés). A polgári jogi felelõsség.
4. A gazdasági élet szerzõdései: A szerzõdés általános szabályai II. (a szerzõdés megkötése, hatálya, az érvénytelenség, a teljesítés, a szerzõdésszegés, a megerõsítés, a módosítás, megszüntetés). A polgári jogi felelõsség.
5. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: A tulajdonátruházó szerzõdések. A vállalkozási típusú szerzõdések. A használati szerzõdések.
6. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: a koncesszió, lízing, faktoring, franchise, licencia. Banki és biztosítási szerzõdések
7. A szellemi alkotások joga: a szerzõi jogvédelem.
A szellemi alkotások joga: az iparjogvédelem és területei.
8. A gazdasági élet résztvevõi: az egyéni vállalkozás, a jogi személy és jellemzõi, az állam, mint a gazdasági élet alanya.
9. A gazdasági élet résztvevõi: a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok közös szabályai.
10. A gazdasági élet résztvevõi: a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
11. A gazdasági élet résztvevõi: a jogi személyiségû gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
12. A gazdasági élet résztvevõi: A szövetkezet
A közhasznú (non-profit) szervezetek.
13. A piacgazdaság egyes jogintézményei: a fogyasztóvédelem, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.
14. Jogellenes magatartás jogkövetkezményei - Gazdasági bûncselekmények.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
A feladatsor teszt, fogalom meghatározó és esszé kérdéseket tartalmaz. A sikeres vizsga feltétele az 50%-os teljesítmény elérése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Pázmándi Kinga: Üzleti jog
Az új Polgári Törvénykönyv (Typotex, Budapest, 2014)
Ajánlott irodalom: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl.
2006. évi X. törvény. A szövetkezetekrõl.