Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak; Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Mechatronikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ makrogazdasági összefüggések elsajátítása, a makrogazdaság mûködési mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Részvétel a TVSZ elõírásai szerint. Vizsgára bocsátás feltétele „megfelelt” – az elérhetõ pontszám legalább 50 %-a - színvonalú zárthelyi dolgozat
megírása. A kurzus írásbeli vizsgával fejezõdik be.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Közgazdaságtan tárgya és alapfogalmai
2. Gazdasági rendszerek, koordináció típusai
3. Makrogazdaság szereplõi, termék- és jövedelemáramlás a gazdaságban
4. Makrogazdaság teljesítményének számbavétele
5. Aggregált kereslet, aggregált egyensúly
6. Gazdasági növekedés, üzleti ciklus
7. Pénz, hitel- és bankrendszer
8. Infláció
9. Gazdaság állami szabályozása – fiskális politika
10. Gazdaság állami szabályozása – fiskális politika
11. Gazdaság állami szabályozása – monetáris politika
12. Nemzetközi gazdaságtan - külkereskedelem
13. Nemzetközi gazdaságtan – nemzetközi pénzügy
14. ZH
 
Kötelező irodalom: Horváth István, Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 2015 c. jegyzetét
Ajánlott irodalom: P.A.Samuelson – W.D.Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó Bp. 2005.