Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: ipari és formatervezõ mérnök; Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdaság – ezen belül célirányosan – a makrogazdaság alapvetõ mozgástörvényeinek, a valós társadalmi-gazdasági összefüggéseknek , az egyes
gazdasági kölcsönhatásoknak a megismerése és elsajátítása. A makroökonómiai jelenségek (pl. munkanélküliség, infláció, növekedés, egyensúlyi
problémák) , kapcsolatrendszerek, átváltási összefüggések bemutatásával a gazdasági cselekvés mozgatórugóinak a megértését, a gazdasági
kérdésekben való felkészült eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A félév lezárásakor írásbeli vizsga, amelyre azok bocsáthatóak, akik a félévi aláírshoz szükséges zárthelyit eredményesen megírták
- A félévközi jegyért írásbeli dolgozat a 13. és 14.héten
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- Az írásbeli vizsgadolgozat négy részbõl áll:a./számolási feladatok;b./Igaz-Hamis kérdések c./;Felelet-választás;.d./ kifejtõs (3-4 mondatos
fogalom-magyarázat) Mindegyik feladatrészbõl meg kell szerezni az elérhetõ pontok legalább 1/3-át!!!
- Az írásbeli vizsgadolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-50% elégtelen
51-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makro-ökonómia fõ kérdései, alapfogalmak. A makrogazdasági szereplõk jellemzõi
2. A makrogazdasági körforgás. A makrogazdaság teljesítményének mérési problémái A jövedelem, a fogyasztás, a megtakarítás összefüggései. Jövedelemáramlás a szektorok között.
3. A fogyasztási és beruházási kereslet. A makrokeresleti függvény alapjai. Az egyensúlyi jövedelem kialakulásának a folyamata
4. Az IS és az LM modell. A gazdasági egyensúly kialakulásának folymata a különbözõ piacok (munkapiac, pénzpiac,árupiac összefüggései
5. Pénz és pénzrendszer. Megtakarítás, beruházás, pénzkereslet, pénzkínálat A kétszintû bankrendszer, A pénzteremtés. A Pénzkínálat szabályozása
6. A potenciális kibocsátás, a kibocsátási rés, a munkanélküliség és az infláció összefüggései. A munkapiac problémái. Gazdasági folyamatok idõbeli alakulása. A Phlips –görbe.
7. A gazdasági növekedés elmélete. Növekedési elméletek. Típusok, a Jánossy-féle modell
8. Gazdasági ciklusok, ciklus-elméletek.Ciklusok osztályozása, klasszikus konjunktúra ciklus. Multiplikátorok és az akcelerátor elv kapcsolata.
9. Az állami gazdaságpolitika elméleti alapjai. Államháztartás.Költségvetési és monetáris politika.
10. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem, Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás. Nemzetközi gazdasági szervezetek és nemzetközi vállalatok.
11. A nemzetközi gazdasági integráció, Az Európai Unió intézményrendszere, története, legfontosabb célkitûzések
12. Összefoglaló konzultációa félév anyagából, aktuális gazdaságpolitikai kérdések alapján makroökonómiai elemzési módszerek bemutatása
13. Félévközi jegyért írásbeli dolgozat (max 50 perc)
14. A dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa-Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek. Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002.
Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus:Közgazdaságtan.KJK.Kerszöv 2000.
Véghné dr.Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia Példatár. 2007. Óbudai Egyetem