Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: ipari és formatervezõ mérnök; Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1A5ND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági
kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak
megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ. Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben
megengedett mértéket. Akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket félévköz jegy nem adható!
- Kettõ évközi dolgozat megírása.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak: szükségletek, szûkösség, termelési tényezõk, körforgás modell, a közgazdaságtan alapkérdései, kulcskategóriái, koordinációs mechanizmusok
2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Piac, kereslet, kínálat, egyensúly, fogyasztói többlet, termelõi többlet, jóléti veszteség
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. 1. zárthelyi dolgozat
A fogyasztói döntés tényezõi: termékár, hasznosság, nominális és reáljövedelem. Gossen I. és II. törvénye
Kereslet árrugalmassága, kereszt-árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Gazdasági idõtávok, hatékonyság, termelési függvény, átlag- és határtermék
Költség és profit-kategóriák
8. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
9. Piactípusok, alkalmazkodás, versenyszabályozás
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Tényezõpiacok: munkapiac, tõkepiac, földpiac
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. 2. Zárthelyi dolgozat
Állami szerepvállalás a mikroökonómiában. Jövedelem újraelosztás, externáliák, közjavak
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga írásbeli, melynek értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa - Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson - Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000