Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. A jelenlét igazolása katalógussal történik. Az elõadások anyagának rögzítése
semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia, mint tudomány (1.), A szociológia története (2.)
2. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.)
3. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.), Város és falu (6.)
4. A család (11.), Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
5. Egyenlõtlenség, szegénység (4.), Oktatás (12.)
6. Nemzet; kisebbségi-, vallási- és etnikai csoportok (10.)
7. Devianciák (17.), Vallás (18.)
8. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)