Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
1. Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal)
2. Az elõadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés
2. A szociológia mint tudomány (1.)
3. A szociológia története (2.)
4. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.)
5. A társadalmi mobilitás (7.)
6. A népesedés fõ szociológiai problémái (8.)
7. A család (11.)
8. Életmód, mindennapi élet (15.)
9. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (10.)
10. Nemzetközi konfliktusok, globalizáció, terrorizmus, vallási kérdés (14., 18.)
11. Oktatás, nevelésügy és iskolarendszer (12., 16.)
12. Egyenlõtlenség és szegénység (4.)
13. A deviáns viselkedés (17.)
14. A társadalmi változás (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy kialakításának módja: írásbeli beszámoló az utolsó elõtti órán, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)