Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12KNC - Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg a munkaerõpiac mûködését, alapvetõ összefüggéseit, képes legyen azok megfelelõ értelmezésére, magabiztosan használja a szakterület fogalmait, ismereteket szerezzen a munkavállalói mobilitásról, annak okairól, a munkaerõbe való beruházás jelentõségérõl, a munkanélküliség fajtáiról - mind az Európai Unió, mind Magyarország sajátosságait figyelembe véve.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Minden hallgatónak kötelezõ legkésõbb a 12. szorgalmi hétig elkészítenie írásbeli házi dolgozatát a megadott témában a kihirdetett szempontok szerint. A félév során a hallgatók vállalhatnak kiselõdást (elõre egyeztetett idõpontban és témában), ezek eredménye beszámít a vizsgajegybe, bemutatása a gyakorlatokon történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés: a munkagazdaságtan alapfogalmai, a munkaerõpiac áttekintése. Elméleti alapok: kereslet, kínálat, bér.
2. Közgazdaságtani alapok. A munkaerõpiac hazai helyzetének elemzése I. módszertani alapok, eredmények, statisztikai adatok (eloszlások, átlagbérek stb.).
3. Munkaerõ-kereslet meghatározása, rugalmasságok. A munkaerõ költsége, jogi alapok
4. A munkaerõ-kereslet meghatározása a vállalaton belül, bérmeghatározás, jogi alapok, a munkaerõ felvétel folyamatának gyakorlati folyamata I.
5. A munkaerõ kínálati oldala. A munkavégzésre vonatkozó döntés, család és életciklus
6. A munkaerõpiac hazai helyzetének elemzése II. Egyenlõtlenségek és diszkrimináció a magyar munkaerõpiacon. Munkanélküliség, inaktivitás a magyar munkaerõpiacon.
7. A kínálat és a kereslet találkozása, béralku. A munkaköri illeszkedés.
8. A munkaerõfelvétel gyakorlatának folyamata. A kiírástól a munkaszerzõdésig. Esettanulmány, szituációs gyakorlat.
9. Oktatás és továbbképzés, szakképzés, avagy beruházás a munkaerõbe. A humán tõke és a kreatív tõke meghatározása, regionális megoszlása.
10. A magyar piac bemutatása, a felsõoktatás iránti kereslet, az iskolázottság és a kereset kapcsolata. A kreatív tõke regionális megoszlása
11. Munkavállalói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok hatása.
12. Az EU munkaerõpiaca Általános bemutatás szabályok, fõbb piacok bemutatása. Magyarország az EU munkaerõpiacán, nemzetközi kapcsolatok és lehetõségek.
13. Szakszervezetek. Foglalkoztatás politika, minimálbér meghatározása.
14. A közszféra jellemzése. Összefoglaló esettanulmány
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele a beadandó házi dolgozat elkészítése a szorgalmi idõszakban (ennek eredménye maximum 15%-ban beszámíthat a végsõ érdemjegybe). A félév során lehetõség van kiselõdásra is, ennek eredménye max 10%-ban emeli a vizsgajegy értékét.
A képzés vizsga jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, a sikeres megtartott kiselõdás, illetve a megírt házi dolgozat és a sikeresen megírt vizsga együttes eredménye adja. A vizsga megírására a vizsga idõszakban kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A sikertelen vizsga a TVSZ szerint pótolható. A vizsgára való jelentkezés feltétele az aláírás. Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 6 gyakorlaton aktívan vesz részt és a megadott határidõre elkészíti a házi dolgozata elfogadásra kerül.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Házi dolgozat és vizsga
 
Kötelező irodalom: - Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
- R. Smith – R. G. Ehrenberg (2003): Korszerû munkagazdaságtan, Panem Kiadó, Budapest kijelölt fejezetei
Ajánlott irodalom: Vámosi Tamás: Munkaerõpiaci ismeretek, PTE, 2013. (e-learning jegyzet)
Az óra során megjelölt Internetes források (pl. KSH), szaklapok (pl. Közgazdasági Szemle).