Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A biztosítás gazdasági szerepének, a vállalati gazdálkodásban, valamint a kockázatkezelésben való szerepének bemutatása és megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele egy megfelelt házidolgozat elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kockázat fogalma, kezelésének módjai
A Risk Management, mint komplex kockázatkezelési mód
A biztosítás kialakulása, sajátosságai
2. A biztosítás makro-és mikrogazdasági szerepe
A biztosítás ágai, ágazati sajátosságai.
A biztosítás jogi szabályozása
3. A biztosítási piac sajátosságai és szereplõi, a biztosítási marketing sajátosságai
A biztosítási díj számításának elmélete, gyakorlati díjkalkuláció
Kockázatelbírálás a nem-élet biztosításban, a kárrendezés elmélete
4. Biztosításfelügyelet szervezete és funkciói
A vállalkozások biztosítása, vagyonbiztosítások és kiegészítõ vagyonbiztosítási módozatok
Általános felelõsségbiztosítás, gépjármûbiztosítások
A kárrendezés gyakorlata
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: 1995. évi XCVI. Törvény a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl, és a
2000. évi XCVIII. tv.
Polgári törvénykönyv XLV. fejezet
Tóth Gábor: Biztosítási ismeretek (jegyzet), KMF. Budapest, 2003.
Ajánlott irodalom: Dr. Ébli Györgyné: A biztosítás közgazdasági alapjai, KJK. Budapest, 1989.
Dr. Ébli Györgyné: A vagyonbiztosítás, KJK. Budapest, 1991.
P. Kotler: Marketing management, Mûszaki, Budapest, 2004.