Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD1GMLC - Menedzsment alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes piaci összefüggéseket, termelési módszereket, valamint
fejlessze probléma megoldási készségeiket.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelésmenedzsment kialakulásának folyamata. A termelõ, illetve szolgáltató rendszerek környezete. Termék életciklus, termék-folyamat mátrix.
2. Termelési folyamatok. Gyártástípusok. Elõrejelzési módszerek. Trend és szezonalitás.
3. Kapacitáselemzés- és tervezés.
4. Készletgazdálkodás. Szükséglettervezés (MRP).
5. Éppen idõben (Just-in-Time) rendszerek. LEAN módszer. Menedzserdilemmák, pl.: kollektív cselekvés. Szolgáló vezetés. A változás hajtó- és fékezõerõi. Változáskezelés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga, melynek értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás (2009): Termelésmenedzsment Bp.: Typotex Kiadó
Ajánlott irodalom: James P. Womack – Daniel T. Jones (2009): LEAN szemlélet. A veszteségmentes, jól mûködõ vállalat alapjai. Bp.: HVG Kiadó