Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megértsük a piaci versenyt, a piacok fejlõdését és a piaci szereplõk döntéseit. Bevezetjük és megtárgyaljuk az elemi piacmodelleket, vizsgáljuk a cégek stratégiai kölcsönhatásait, úgymint árverseny, termékdifferenciálás, reklám, kutatás és fejlesztés, piaci belépés és exit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
tesztek, opcionálisan házidolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. I. Bevezetés
1 & 2. Mi az IO? A mikroökonómia alapjai
3. A cég
4. Játékok és stratégiák
2. II. A monopóliumtól a tökéletes versenyig
5. Monopólium és szabályozás
6. Tökéletes és majdnem tökéletes verseny
7. Oligopol verseny
3. III. Oligopólium és piaci struktúrák
8. Összefonódások
9 & 11. Piaci struktúrák és piaci befolyás;
14. Belépési költségek, piaci struktúrák és jólét
15. Stratégiai viselkedés, belépés, kilépés
4. IV. Ár és nem ár alapú stratégiák és technológia
10. Árdiszkrimináció
12. Termékdifferenciáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A kurzus elvégzéséhez meg kell szerezni az aláírást és sikeres vizsgát kell tenni.

Az aláírás megszerzése:
1. Jelenlét TVSZ szerint.
2. Rövid ZH-kat írunk az elõadások elõtt. Összesen 50%-ot kell elérni.
3. A 15. héten egy, a teljes félév anyagát lefedõ ZH keretében pótolhatók a korábbi elmulasztott, ill. javíthatók a rosszul sikerült ZH-k.
4. A TDK-n IO témájú dolgozattal részt vevõ hallgatók automatikusan megkapják az aláírást. Mi számít IO témának? L. a házidolgozatra vonatkozó szabályokat.

Vizsgák
1. A vizsgán csak az aláírás megszerzése után sikeres regisztrációval lehet részt venni.
2. A vizsga 3 fõ részbõl áll; összesen 100 pontot lehet szerezni.
1. Öt rövid, lexikális jellegû kérdés (darabonként 7 pont).
2. Számolásos feladat (35 pont).
3. Esszékérdés (30 pont).
3. Egy vizsgakérdés kiváltható egy IO témájú házidolgozattal. L. a szabályokat alább.
4. Jutalompontok szerezhetõk
a. jó félévközi szerepléssel: bónusz=(félévközi százalékos eredmény-50)/5. Az aláíráspótló vizsgán jutalompont nem szerezhetõ.
b. aktív és sikeres IO témájú TDK szereplésért: 15 pont a szekciógyõztesnek, 10 pont a továbbjutóknak, 5 a résztvevõknek.
5. Az eredmények kiértékelése az alábbiak szerint történik:
0-49,9% elégtelen (1)
50%-61,9% elégséges (2)
62%-73,9% közepes (3)
74%-84,9% jó (4)
85%-100% jeles (5)

Zárthelyi- és vizsgaszabályok
A ZH-k és vizsák ún. open book rendszerûek, amikor minden fizikailag a hallgatónál levõ anyag használható.
1. Megengedett: toll, számológép, vonalzó, könyv, szótár, saját jegyzetek, nyomtatott jegyzetek mobiletlefonok (repülõ módban) tablet- és laptop számítógépek (repülõ módban, illetve lekapcsolt hálózattal).
2. Nem megengedett: kommunikáció a teremben, vagy a termen kívül.

Házidolgozat szabályok
1. Téma: Elõzetesen jóváhagyott, ellenkezõ esetben a dolgozat akár 0 pontos is lehet. Az elõzetes jóváhagyáshoz egy címet és egy 8-10 soros összefoglalót kérek.
2. Szerzõk: 1, vagy 2 hallgató, akik ugyanazt az értékelést kapják.
3. Formátum (a TDK saját szabályzattal rendelkezik!): 8-10 oldal 11 pontos betûméretteé, normál margókkal másfeles sorközzel. A címlapon szerepeljen a cím a szerzõ(k) neve, Neptun kódja és a dátum. SEM tartalomjegyzéket, SEM ábrajegyzéket stb. nem kérek. Kerüljük a lábjegyzeteket. A sorközi hivatkozásokat szerzõ-év (ún. Harvard) formátumban kérem, a hivatkozott irodalmat a dolgozat végén kérem felsorolni. A hivatkozások formázása legyen egységes, mindenütt fel kell tüntetni a címet, szerzõt, évszámot és a hivatkozott írás megtalálásához szükséges további információkat.
4. Elektronikus (1MB alatti PDF) ÉS papíralapú (sarkán összetûzött papírlapok) változat beadását is kérem, legkésõbb a 14. heti elõadás elõtt. A TDK teljesen más határidõkel rendelkezik.
5. A dolgozatokat plágiumellenes szoftverrel ellenõrizzük, a plagizált dolgozatok szerzõi nem kapnak aláírást és az érvényes szabályzatok függvényében további szankcióban is részesülhetnek.

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Luís M. Cabral: Introduction to Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge Mass., 2000.
Ajánlott irodalom: Stephen Martin: Industrial Organization: A European perspective, OUP, Oxford, 2001.