Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét illetve a munkáltató-munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit az esetlegesen fölmerülõ problémákat gyakorlatias megoldással legyenek képesek értelmezni és kezelni.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6 zh
7 Pót zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1.

1. A munkajogi jognyilatkozat-tétel, az érvénytelenség esetei, a munkaviszonyból származó igény elévülése, határidõk számítása
A munkajog lényeges elemei, a munkajog elvei, és ezek alkalmazása a gyakorlatban


Jognyilatkozat tételi határidõk számítása, anyagi eljárásjogi számítás különbözõségei
2.
2. Munkaügyi kapcsolatok, az Országos érdekegyeztetés, a szakszervezetekre vonatkozó fontosabb szabályok


A Kollektív Szerzõdés legfontosabb részei
3. 3. A munkaviszony; Munkaszerzõdés megkötése, lényeges tartalmi elemei, a munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése, pályázat, próbaidõ, munkaszerzõdés módosítás.


Munkaszerzõdés kötnek, módosítanak a hallgatók megadott paraméterek alapján
4. 4. A munkáltató személyében bekövetkezõ jogutódlás, a munkaviszony megszûnése, megszüntetése, Munkaerõ kölcsönzés. Értesítés szerkesztése gazdasági társaságok egybeolvadása esetére
5. 5. Eljárás a munkaviszony megszûnése illetve megszüntetése esetén, a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye


Rendes illetve rendkívüli felmondást szerkesztenek a hallgatók majd a készített anyagokat közösen kiértékeli a csoport
6. 6 A munkavégzés szabályai, tanulmányi szerzõdés, munkaidõ és pihenõidõ,a teljes munkaidõ, munkaidõ beosztása, rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét, rendes szabadság, betegszabadság, A munkabér, szociális juttatások

Munkáltatóként értesíti a munkavállalót a hallgató szabadság kiadásáról/ munkabér változtatásról/ a munkaidõ megváltozásáról
7. 7. A munkajoghoz kapcsolódó fontos szabályok: munkabaleset, felmondás, végkielégítés, kártérítési felelõsség
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, de lehetõség van megbeszélt témában beszámoló készítésére is. A vizsga írásbeli és szóbeli.
 
Kötelező irodalom: dr. Jakab András Munkajog a gyakorlat nyelvén - ÚNIÓ KIADÓ
Dr. Horváth István Munkajog - NOVISSIMA Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint