Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNB, GSVVG11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

Két kis- (gyakorlaton) és az egy nagy zárthelyi dolgozat (elõadáson) megírása.
Az elõadások után kiadott ellenõrzõ kérdésekkel plusz pontok szerzésére van lehetõség, amennyiben az azt követõ gyakorlatokon leadja a hallgató.
A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el. Pótlásra nincs lehetõség.

A vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában a teljes féléves tananyagból pót zh-t írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, a zh-t, és/vagy annak pótlását megírta) de aláírást nem szerzett.
Tehát csak a szorgalmi idõszak során megírt zh-k esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni.

A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek (A félév során egy alkalommal lehet hiányozni gyakorlatról, és három alkalommal az elõadásról).

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható.
A gyakorlatokra az elektronikusan elküldött gyakorló feladatokat, mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhetõ az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
1. Gyakorlat: Vagyonváltozás dokumentumainak tartalma
2. A vállalkozások vagyona.
3. A mérleg tételeinek tartalma. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
4. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
2. Gyakorlat: Mérleg – besorolások, könyvelés
5. Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
6. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
3. Gyakorlat: Számítási feladatok
7. Általános forgalmi adó, Bevétel, ráfordítás fogalma
8. Eredménykategóriák.
Összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
4.Gyakorlat: Besorolások- bevétel, költség, ráfordítás
9. ZH
5. Gyakorlat: Könyvelés
10. Összetett gazdasági események rögzítése. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése.
11. Összetett gazdasági események könyvelése
6. Gyakorlat: Összetett feladatok
12. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény. Számviteli politika, számviteli alapelvek
13. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Felkészülés a pót zh-ra, vizsgára egy összetett feladat megoldásán keresztül
7. Gyakorlat: Vizsgafeladatok
14. PótZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
A félév során az elõadáson megírt zh 40%-át adja a vizsgajegynek.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.


A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja:

Pótlás módja: a szorgalmi idõszak utolsó hetében egy alkalommal lehetõség van a hiányzó zh részek pótlására.

Elõvizsga feltételei:
A sikeres zh-k esetén a 14. héten lehetõség van elõvizsgát tenni az utolsó elõadáson.

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség, valamint e-mailen történõ egyeztetés alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár
Számviteli törvény

Ajánlott irodalom: 1.) Róth - Adorján - Lukács –Veit (2008):
PÉNZÜGYI SZÁMVITELMagyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

2.) Róth - Adorján - Lukács –Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOKMagyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

3.) Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre: Pénzügyi számvitel P-024-I/2012 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

4.) Siklósi Ágnes - Veress Attila: Pénzügyi számvitel példatár
P-024-P/2011 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

5.) Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert: Pénzügyi számviteli példatár 086-P/2010 (Kiadó: Perfekt Zrt.)