Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MTD - Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását, az alapismeretek tanítását kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére, valamint a számviteli törvény fogalomrendszerének elsajátítására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgára bocsátás feltétele: 2 db Házi Feladat elkészítése és leadása. Határidõ: a konzultációkat követõ 2 héten belül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel. A számviteli információs rendszer. Vállalkozói vagyon. Mérleg. Egyszerû gazdasági események elemzése és könyvvezetése. Mérlegtételek értékelési szabályok.
2. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás. Összetett gazdasági események könyvvezetése. Számviteli alapelvek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával. Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1) (minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Elektronikus jegyzet és példatár, melyek letölthetõek az EDT e-learning felületrõl.
https://elearning.uni-obuda.hu/edt/auth/saml/login.php

- Gombaszögi Ildikó: Számviteli alapok mûszaki menedzsereknek Tananyag
- Kovácsné Bukucs Erzsébet: Példatár a számvitel alapjaihoz
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó Imre: A számvitel alapjai Perfekt
Kardos, Miklósyné: számvitel alapjai példatár