Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Vállalkozás és globalizáció címû kurzus a XXI. Század egyik legnagyobb kihívásának, nevezetesen a globalizációnak a vállalkozási környezetet
befolyásoló szerepét, több szempont bevonásával elemzi.
Elõször a globalizáció jelenségét, eredetét és hatását tárgyalja, majd a világgazdaság újonnan kialakuló intézményrendszere, a rohamosan bõvülõ
külkereskedelem, a regionalizálódás, a külföldi mûködõtõke jelensége és a multinacionális vállalatok világa lesz terítéken, külön elemezve e jelenségeknek
a Közép-Kelet-Európai térségben megfigyelhetõ sajátosságait. A kurzus második része foglalkozik azokkal a lehetõségekkel és kockázatokkal, amelyekkel a
vállalkozások szembesülnek a mai globalizálódó világban.. Elemzésre kerülnek azok az eszközök, amelyek révén kormányok és társadalmi intézmények
gyakorolnak hatást a cégek közötti gazdasági versenyre. A földrajzi eltérések érzékeltetésére esettanulmányokon keresztül kerülhet sor. Végül a kurzus
tárgyalja a globalizációs folyamatnak a magyar vállalkozói szférára történõ hatásmechanizmusát
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A világgazdaság fejlõdéstörténetének vázlata
2. A világgazdaság az ezredforduló idején
3. A globalizációs fogyamat tartalma és összetevõi
4. Aszimmetrikus interdependenciák
5. Nemzeti fejlõdés és regionalizálódás
6. A vállalatok mûködését meghatározó tényezõk
7. A globális vállalat fejlõdésének színterei
8. A vállalati értékképzõ hálózat és kiterjesztése
9. A globális verseny tényezõi
10. A globális stratégiák tartalma és típusai
11. Új piacra lépés és terjeszkedés
12. A globális vállalat menedzsmentje
13. A globalizálódás kritikus küszöbértékei
14. A globális stratégiák elõnyei és kockázatai
Esettanulmányok GE
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vagy szóbeli vizsga. Témába vágó, sikeres TDK-szereplés alapján megajánlott jegy.
 
Kötelező irodalom: Szabó Richard: Vállalkozás és globalizáció 2012. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Csáki György (szerk.): Globalizáció, átalakulás, vállalkozási környezet, Budapest: ÁVF, 2000
Földes György és Inotai András (szerk.): A globalizáció kihívásai és Magyarország, Budapest, Napvilág, 2001
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma, Budapest, 1996, Kapu, ISBN: 963-7706-05-4
Helmut Schmidt : A globalizáció , Európa Könyvkiadó 1999
Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából, Kairosz Kiadó, 2001
Farkas Péter: A globalizáció és fenyegetései, Aula Kiadó 2002
Andor László,Balogh András,Földes György,Gazsó Ferenc, Horváth Gyula: A globalizáció kihívásai és Magyarország , Napvilág Kiadó 2001
Árva László, Diczházi Bertalan: Globalizáció és külföldi tõkeberuházások Magyarországon , Kairosz Kiadó 1998.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000