Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin; Vámos Imre;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12MTB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását � az alapismeretek tanítását � kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Két házi dolgozat határidõre történõ beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel.
2. Vállalkozói tevékenység folytatásának elõfeltételei, célja. Vállalkozói vagyon. Mérleg.
3. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása. Egyszerû, összetett gazdasági események.
4. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás
5. Értékelési elvek, eljárások. (Bekerülési érték. Értékcsökkenés. Értékvesztés. Készletek stb felhasználási módszerei (FIFO, átlagos) Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával. Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1) (minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban � SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban � Alapismereti Példatár - SALDO