Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita; Dr. Nagy Viktor;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMST12KND - Statisztika I
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen bonyolultabb statisztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzések végrehajtására, összefüggések feltárására és számszerû kimutatására, következtetések levonására, elõrejelzések készítésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus során kötelezõ a gyakorlatok látogatása, az elõadás látogatása ajánlott.
A hallgató két zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi idõszakban. A dolgozatokon 50-50 pont szerezhetõ.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
2. Hipotézisvizsgálat I: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére).
3. Hipotézisvizsgálat II: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis.
4. ZH 1
5. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
6. Idõsorok összetevõinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezõk, véletlen tag, elõrejelzések.
7. ZH 2
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának szempontjai a két zárthelyi dolgozattal összesen szerezhetõ pontok alapján:
0%-50% : elégtelen (1)
51%-62% : elégséges (2)
63%-74%: közepes (3)
75%-86% : jó (4)
87%-100% : jeles (5).
Elégtelen eredmény (vagy meg nem írt dolgozat) egy alkalommal pótolható. A pótlás a félév teljes anyagát tartalmazza, önállóan, egymagában kerül értékelésre, a fentebb leírt arányok szerint. Elégtelen eredmény esetén az érdemjegy a félévközi jegy, mely bekerül a Neptun rendszerbe; azonban egy alkalommal lehetõség nyílik a javítására, mely meghirdetett idõpontra jelentkezni kell. Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.
A számonkérések során csak kék színû toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyûjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerûen ellenõriz.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika II. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2010
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 2000
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest, 2002
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest,2012
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó, 2008
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt, 2006