Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a vállalati költségek fogalmával, a költségek elemzésének statisztikai módszerekkel. A tárgy célja
az is, hogy bemutassa szélesebb
körben nemcsak a költségek elemzésénél használatos mutatókat, hanem a bemutassa a mérleg- és eredménykimutatás elemzésének módszereit is
gyakorlati példákon keresztül.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat elkészítése és leadása a szorgalmi idõszak 10. hetéig elkészítve és leadva. A házi dolgozat elkészítése az aláírás megszerzésének a
feltétele! Az esettanulmány nem
idõre történõ elkészítése és leadása nélkül a hallgató letiltásra kerül!
A félévi munka értékelése:
- 60% vizsgadolgozat
- 40% beadandó dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A költségek fogalma, csoportosítása.
2. A költségelemzés statisztikai módszerei. I.
3. A költségelemzés statisztikai módszerei II.
4. Mérleg és eredménykimutatás elemzés I.
5. Mérleg és eredménykimutatás elemzés I.
6. ÁKFN struktúra
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ- ben megadott lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, szóbeli kiegészítéssel.
 
Kötelező irodalom: - Dr. Bircher Ilona – Dr. Pucsek József – Sándor Lászlóné dr. – Dr. Sztanó Imre: A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése, Perfekt
Kiadó, Bp. 2007
Ajánlott irodalom: - Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp. 1999