Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag célja a következõ:
A gazdasági rendszerek technikai felépítése. Erõforrások, termékek, kapcsolatok. A termelés során felmerülõ költségek, viselkedésük a volumen
függvényében. Csoportosításuk, elszámolásuk. Árképzési technikák, árformák, minimál ár, célár. A termékek minõsítése. Az E-T mátrix felépítése:
technikai rész, piaci rész, gazdasági rész. Ezek együttes figyelembevételével a gazdaságos termékszerkezet kialakítása. ABC analízis.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A rendszermátrix felépítése. Technikai, kapacitás adatok. Erõforrás, termék kapcsolatok. Piaci adatok, értékesíthetõ mennyiségek. Gazdasági, minõsítési lehetõségek. A termelés során felmerülõ költségek fajtái, viselkedésük a volumen függvényében. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása. Árformák. Az árak alakulása. Minimális ár, célár. Az árak kezelése termelõi és kereskedelmi szempontok alapján.
2. A fedezeti költségszámítás alapelve, lényege, hasznosítása. A komponensek kezelésének hatása a nyereség változására. Nyereségreagálások. Különbözõ struktúrával rendelkezõ cégek reagáló képessége. Gazdaságos termékszerkezet kialakítása.
3. Megtérülés, illetve hozamszámítások. Statikus és dinamikus számítások. Hasznosítási lehetõség. Vizsga elõkészítés.

5.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ: Költségelemzés, tervezés. BMF KGK Budapest 2008

Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a
bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.