Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag olyan napjainkban nélkülözhetetlen ismereteket kíván közvetíteni a hallgatók felé, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy megismerjék
a pénzügyi piacok mûködését, a pénzügyi piaci eszközök értékelését és értelmezését. A hallgatók elmélyíthetik ismereteiket a tõzsde mûködésérõl,
az árfolyamok típusairól és mozgásáról, a tõzsdei indexekrõl, valamint betekintést nyernek az alapvetõ pénzügyi piaci eszközök árfolyam és
hozamszámításaiba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Házi dolgozat határidõre történõ leadása az aláírás feltétele.
- A félévközi követelmények számítása:
- 70% - vizsga
- 30% - beadandó dolgozat.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek alapfogalmai. Projekttipológia. A projektek környezete, projektszervezetek.
2. Projektek tervezése.
3. Projektszerzõdések. Elszámolási módok. Strukturált finanszírozási termékek. A strukturált finanszírozási ügylet menete és szereplõi.
4. A projektfinanszírozás, mint speciális finanszírozási forma. Ingatlanfinanszírozás. Kivásárlásfinanszírozás.
5. Projektek értékelése
8.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag) 2014
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Peter K. Newitt – Frank Fabozzi: Projeiktfinanszírozás, Co-Nex Könyvkiadó Kft, 1997.Hitelügyletek – A bankárképzõ felsõfokú bankszakmai
kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.