Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Petruska Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a marketing korszerû koncepcióinak, valamint a gyakorlati alkalmazás stratégiai döntéseinek, új üzleti modelljeinek, elemzési módszereinek
és eszközeinek bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók az egyes témákhoz kapcsolódóan, az oktató által kiadott gyakorlófüzet alapján feladatokat oldanak meg, fiktív vagy valós vállalkozásra
vonatkozóan. A feladatok lehetõséget nyújtanak környezet- és helyzetelemzésre, marketingdöntések és megvalósítási eszközeik bemutatására.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új marketingkoncepciók és üzleti modellek. Vevõérték elemzés. A marketingeszközök fogyasztóorientált alkalmazása.
2. Stratégiai helyzetelemzési modellek és módszerek.
3. Piaci stratégiai döntések vizsgálata a versenykörnyezet- és a vevõszerep változásának tükrében. A vevõkapcsolatok differenciált kezelése, a fogyasztói lojalitás elérésének új kihívásai és marketing megoldásai.
4. A termék-és szolgáltatásminõség marketingértelmezése, modelljei. A marketing szerepe a termékfejlesztési kockázat csökkentésében, az innovációk piacoreintációja. A márkamenedzsment új irányai és megvalósítási eszközei.
5. A piac vezérelt árképzés módszerei, az áralakítás befolyásoló tényezõi. Integrált marketingkommunikáció tervezése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- a konzultációkon a részvétel kötelezõ
- a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- feladatmegoldás
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás: 10%
Feladatmegoldás: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga

 
Kötelező irodalom: Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane Marketingmenedzsment (2006, 12. kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó