Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy bemutatja a különbözõ marketing koncepciókat és az egyes marketing területek
irányításának módszereit, a teljesítmények mérését. A résztvevõk megismerik azon elméleteket, amelyek révén mérlegelhetõ a vállalaton belüli, ill.
vállalaton kívüli feladatellátás célszerûsége és elkészíthetõ a vállalat marketingstratégiája.
A tantárgy oktatásának alapvetõ célja, hogy a hallgatóknak mélyebb és rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak mûködésérõl és a
vállalatok piaci mûveleteirõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prezentáció készítése, évközi feladat
- Esettanulmány elemzése a gyakorlaton, csoportos
- Kutatási projekt írásbeli elemzése és prezentálása, egyéni
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, a marketingmenedzser feladatai
2. Marketingstratégia
3. Külsõ környezeti elemzés, Versenyelemzés
4. Belsõ környezeti elemzés
5. Marketingkutatás
6. Piac szegmentáció
7. Fogyasztói magatartás, Vevõérték
8. Termékpolitika, márka, szolgáltatás; Új termék
9. Árpolitika
10. Értékesítéspolitika
11. Marketingkommunikáció, Kommunikációs módszerek
12. Szervezeti megoldások
13. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához.
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemzõ munka készítése és prezentálása, elõadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat határidõre történõ leadása és prezentálása.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: szóbeli vizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében.
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane: Marketing menedzsment (2012)

Ajánlott irodalom: Bauer – Berács: Marketing (Aula Kiadó, 1998)
Józsa László: Marketingstratégia (Mûszaki Könyvkiadó, 2000)
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.