Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdalkodási menedzser - asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 2 esettanulmány, 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása, egy prezentáció megtartása.. A prezentáció
témajavaslatait az elõadáson közli az elõadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége
Védõoltás- effektus, Pygmalion- effektus gyakorlati jelentõsége
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Tekintet, mimika, testtartás, gesztusok, proxemika és a zónatávolságok jelentõségei
Metanyelv – Paranyelv
Szimpátia, elõítélet, attitûd
Maslow-piramis és a kommunikáció
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése
4. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
5. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl? Tárgyalási szakaszok, tárgyalási stílusok
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
1. Zárthelyi dolgozat
7. Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
9. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
elõadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs technikák
10. A szerzõdés szempontjai -Mikor jön létre szerzõdés az üzleti életben?
11. Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
12. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
13. 2. Zárthelyi dolgozat
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997