Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének részleteit,
a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok gyakorlati
megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali készség
fejlesztését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy vizsgával zárul. A házi dolgozat eredménye 50%-ban, a vizsga eredménye 50%-ban, kerül beszámításra az érdemjegybe.
Az értékelés az összteljesítmény alapján ötfokozatú érdemjeggyel történik: 51-60 % elégséges, 61- 75 % közepes, 76-85 % jó, 86 % - tól jeles a hallgató
érdemjegye.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, ismétlés: a kommunikációs folyamat mûködési mechanizmusa, alkotóelemei. Integrált marketingkommunikáció fogalma. A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében.
2. A reklámpszichológia alapjai, reklám hatásmechanizmusok. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M. A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei A cél és feladat módszer kialakításának különleges tényezõi
Kreatív tervezés, a kreatív brief jelentõsége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei.
3. Médiatervezés: a média-mix alkalmazása ATL eszközök: nyomtatott médiumok, közterület, televízió, rádió, mozi, internet, közösségi médiumok.
4. A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók.
5. BTL eszközök tervezési lehetõségei. Az integrált marketingkommunikáció tervezés lépései, folyamata
 
Kötelező irodalom: Elõadások, szemináriumok anyagai
Incze K. – Pénzes A.: A reklám helye 2.0, Mrs. White Media Consulting Kft. és a MediaSpirit Consulting Kft., 2006
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs Akadémia, Budasest, 2007
Kotler: Marketing management, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2006 17. és 18. fejezet
Fazekas I.- Harsányi D.: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókrátész Külgazdasági Akadémia. Budapest, 2011
Kaszás Gy.: A nagy adrenalinjáték, Geomédia Szakkönyvek Budapest, 2000
Ogilvy D.: A reklámról. Park Kiadó. Budapest, 1997.