Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás, és amelyet
késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári- ill. társasági jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon történõ megjelenés és a zárthelyi dolgozat eredményes megírása a vizsgára bocsátás feltétele.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jogi alapfogalmak. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Az állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak. A jogforrás fogalma.
Jogi alapfogalmak. A jogszabály fogalma, szerkezete. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség és a jogalanyok egyes csoportjai.
2. Alkotmányjog. Az Alkotmány jelentõsége, helye és szerepe a magyar jogrendszerben. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az alapvetõ állampolgári jogok és kötelezettségek.
Alkotmányjog. Az állami szervezetrendszer. A népképviseleti szervek szervezete, mûködése, feladatköre (az Országgyûlés, az önkormányzati képviselõtestületek).
3. Alkotmányjog. Az államigazgatási szervek rendszere, feladataik. Az államigazgatási eljárás.
Alkotmányjog. Az igazságszolgáltatás szervei, az ügyészségek, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék.
4. Polgári jog. A polgári jog alapelvei. A polgári jogi jogviszony.

5. Polgári jog. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése (általában és konkrétan). A közös tulajdon és használati jogok.
6. Polgári jog. A kötelmi jogviszony. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdéses jogviszony alanyai, tárgya és tartalma.
7. Polgári jog. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdés létesítése, módosítása, érvényessége, a szerzõdéses mellékkötelezettségek, a szerzõdés teljesítése, a szerzõdésszegés esetei. A szerzõdéses jogviszony megszûnése.
Polgári jog. Felelõsség szerzõdésen kívül okozott károkért. Az öröklés.
8. Polgári jog. A személyi jogok: a személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme, a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok.
Zárthelyi dolgozat
9. Társasági jog. A Magyarországon mûködõ vállalkozási formák és fõbb jellemzõik (a gazdasági jog alanyai). A gazdasági társaságokra vonatkozó általános jogi szabályozás, a gazdasági társaságok alapítása, szervezete, törvényességi felügyelete, átalakulása, stb.)
10. Társasági jog. A gazdasági társaságok külön szabályai (KKT, BT, KFT, RT).
 
Kötelező irodalom: Patyi András, Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében), Dialóg Campus Kiadó, 2012
Ajánlott irodalom: Magyarország Alaptörvénye
Új Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény
dr. Lapsánszky András: Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink körébõl (I. kötet), Wolters Kluwer COMPLEX Kiadó, 2013
Ajánlott továbbá az elõadások alapját képezõ, az elõadásokon feldolgozott és tanult jogszabályok ismerete. A hatályos magyar joganyag képezi az ajánlott
jogszabályok alapját, különösen a/az
- Alaptörvény
- 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról
- 1959. évi IV. törvény, A Polgári Törvénykönyvrõl
- 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl
- 1990. évi LXV. törvény A helyi önkormányzatokról
- 2011. évi CXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2012. évi I. törvény A Munka törvénykönyvérõl
- 2006. évi IV. törvény A Gazdasági társaságokról
- 1959. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról
- 2014. április 1-jén hatályba lépõ 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl, Polgári Kódex
- 2002. évi LV. a közvetítõi tevékenységrõl