Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag olyan napjainkban nélkülözhetetlen ismereteket kíván közvetíteni a hallgatók felé, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy megismerjék
a pénzügyi piacok mûködését, a pénzügyi piaci eszközök értékelését és értelmezését. A hallgatók elmélyíthetik ismereteiket a tõzsde mûködésérõl,
az árfolyamok típusairól és mozgásáról, a tõzsdei indexekrõl, valamint betekintést nyernek az alapvetõ pénzügyi piaci eszközök árfolyam és
hozamszámításaiba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 13. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénzügyi közvetítõ rendszer fogalma, részei. A pénzügyi piacok csoportosítása
2. A pénzügyi piacok intézményei
3. A tõzsde, tõzsdei megbízások, tõzsdei ügyletek, tõzsdeindexek
4. A Budapesti Értéktõzsde mûködése
5. Pénzügyi eszközök, az értékpapírok 1.: kötvények, állampapírok, részvények
6. A befektetési alapok és a befektetési jegyek
7. Szünet
8. A kockázati tõke.
9. Hozam és a kockázat fogalma, számszerûsítése
10. A részvénytársaságok beszámolóiból nyerhetõ információk
11. REKTORI – DÉKÁNI SZÜNET
12. Részvények árfolyamának elõrejelzése
13. Prezentációk
14. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése.
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Tõke- és pénzpiacok, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem.
Ajánlott irodalom: - Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy Jenõ – Lauf László – Tasnádi Márta: Tõke- és pénzpiacok, Perfekt Kiadó, 2004Száz János: Hitel, pénz, tõke, KJK,
1991
- Fazakas Gergely – Gáspár Bencéné – Soós Renáta: Bevezetés a pénzügyi és a vállalati pénzügyi számításokba, Tanszék Kiadó Kft, 2003