Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 2
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A politikatudomány legfontosabb fogalmainak és vizsgálódási köreinek bemutatása, objektív, tárgyilagos elemzési módszerek megismertetése a
hallgatókkal.Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ és két zárthelyi dolgozat legalább elégséges átlagú megírása az aláírás feltétele. Hiányzás a TVSZ-ben rögzítettek szerint
(3 alkalommal) lehetséges, kivéve a zárthelyi dolgozatok írását, melyek közül egy elmulasztása is letiltással jár (orvosi igazolás esetén pótolható).
Sikertelen vizsga javítása egy alkalommal lehetséges. 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése
2. Mi a politika? A politika fogalmának meghatározása
3. A politika modern formái és tartalmai
4. A politikai rendszer

5. Politikai eszmeáramlatok, ideológiák

6. A politikai pártok

7. A nem demokratikus politikai rendszerek

8. A demokratikus rendszerek

9. A demokratikus rendszerek intézményei

10. A választási rendszerek
11. A nemzetközi politika és a nemzetközi szervezetek sajátosságai
12. A nemzetközi terrorizmus kérdése
13. A politikai rendszerváltás Magyarországon
14. Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem (Szûcs Jenõ és Bibó István nézetei a magyar politikai struktúra deformálódásáról)

 
Kötelező irodalom: Haskó Katalin-Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Budapest, 2003, Osiris
Ajánlott irodalom: Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia. Budapest, 1992, ELTE-TK
Gyurgyák János [Szerk.]: Mi a politika?(Bevezetés a politika világába) Budapest, 2003, Osiris