Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István; Horváth István; Mozsár Lívia;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. hét zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak.
2. A makrogazdaság teljesítményének mérése.
3. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás.
4. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény.
5. Pénzpiac, LM függvény.
6. Árupiaci kereslet levezetése.
7. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése. Makroegyensúly.
8. Munkanélküliség.
9. Infláció.
10. Növekedés.
11. Költségvetési politika.
12. Monetáris politika.
13. Gazdaságpolitika.
14. Nyitott makrogazdaság.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 8. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes
megírása és a gyakorlatokon, elõadásokon való részvétel. Az elõadásokon és gyakorlatokon a részvétel kötelezõ. Maximális hiányzási lehetõség a
megtartott gyakorlatok és elõadások külön-külön számított 30%-a. A hiányzások esetén nincs külön igazolt és igazolatlan hiányzás, a 30%-os
hiányzási lehetõség az összes hiányzásra vonatkozik! A jelenlét nyilvántartása az oktató feladata, jelenlétnek a tanóra kezdetétõl az óra végéig való
tanórán tartózkodás minõsül.
A pótlás módja: Ismétlõ javítóvizsga (aláíráspótló) díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján, egyetlen alkalommal, az oktató
által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli.
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a
következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2014.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2012