Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a beruházás
értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a
vállalatok alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ.
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A gyakorlatvezetõ által kiadott szorgalmi feladatok határidõre történõ leadása esetén plusz pont szerzésére van lehetõség.
- Dolgozatok megírása a szorgalmi idõszakban

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzügyek alapfogalma
2. Alapvetõ pénzügyi számítások, 1. elméleti kis zárthelyi dolgozat
3. Vállalkozások finanszírozás döntései
4. Belsõ finanszírozási formák, 2. elméleti kis zárthelyi dolgozat
5. Külsõ finanszírozási formák
6. Tõkeszerkezet, tõkeigény, 3. elméleti kis zárthelyi dolgozat
7. Elsõ gyakorlati zárthelyi dolgozat
8. Vállalat és tõkepiac, 4. elméleti kis zárthelyi dolgozat
9. Vállalatértékelés
10. Beruházási döntések alapfogalmai, 5. elméleti kis zárthelyi dolgozat
11. Szünet
12. Beruházások pénzáramlásai, Forgótõke menedzsment, 6. elméleti kis zárthelyi dolgozat
13. 2. gyakorlati zárthelyi dolgozat
14. Pót zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi idõszak 14. hetében , valamint a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra kerülnek. Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidõszakban.

A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 49 %: elégtelen (1);
- 50-61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalakozások pénzügyei, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)


Ajánlott irodalom: - Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
- Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
- Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
- Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
- Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
- Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)