Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását – az alapismeretek tanítását – kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek. Az félévközi jegy megszerzésének feltétele: a félév során két zárthelyi dolgozat megírása, valamint a labor feladat elkészítése és az összpontszám minimum 51%-ának az elérése. Az összpontszámból 90% a ZH-kból, 10% a laborfeladatból áll össze.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer (nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény) Számviteli alapelvek. Számviteli politika. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés.
2. Vállalkozói vagyon. Eszköz, forrás fogalmak. Mérleg
3. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
4. Bevétel, ráfordítás fogalmak. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás
5. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás
6. Könyvvezetés (Egyszeres, Kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend.
7. ZH
8. Értékelési szabályok a könyvelésben és a mérlegben.
9. Immateriális javak, tárgyi eszközök fogalma, részei bekerülési és mérlegértéke
10. Saját tõke, céltartalék fogalma, részei, bekerülési és mérlegértéke
11. Készletek fogalma, részei, felhasználási módszerei (FIFO, átlagos), bekerülési és mérlegértéke
12. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése, bekerülési és mérlegértéke.
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ha a félévközi jegy megszerzésének a követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van a pótlásra, javításra. Indokolt esetben kiegészül szóbeli számonkéréssel. Félévközi jegy javítása a TVSZ szerint.
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1) 51-66%-ig elégséges (2) 67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4) 91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban – Alapismereti Példatár - SALDO