Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a piackutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv
megírására,
terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Primer és szekunder források, mintavétel és kiválasztás
2. Kvalitatív kutatási módszerek
3. Kvantitatív kutatási módszerek
4. Kérdõív szerkesztés
5. Korszerû piackutatási módszerek és technikák
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó szerk.: Piac- és marketingkutatás digitális jegyzet