Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv
megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Piackutatási felmérés készítése és értékelése 4 fõs csoportokban. Zh legalább kettes (2) szintû megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a piackutatásba.
2. Primer és szekunder források, mintavétel és kiválasztás
3. Kvalitatív kutatási módszerek
4. Kvantitatív kutatási módszerek
5. Kérdõív szerkesztés
6. Korszerû piackutatási módszerek és technikák
7. Zárthelyi írása.
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó szerk.: Piac- és marketingkutatás digitális jegyzet 2010.

Ajánlott irodalom: Nagy Zsolt: A piackutatás gyakorlata, Marketing 112 Kiadó, 2014.
Dr. Józsa László: Marketing – Reklám – Piackutatás I-II., Göttinger Kiadó, 2004.