Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: Kormány Eszter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati komplex információrendszerek tervezésérõl, felépítésérõl, bevezetésérõl és mûködtetésérõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ a részvétel a 10. 12. 13. 14. elõadásokon. Aki az elõadásokról hiányzik, annak „Letiltva" bejegyzés kerül az indexébe.
Elõadások beadásának határideje: 2014.11. 11. A elkészített feladatot a megadott határidõig az egyetem elearning rend-szerébe kell feltölteni. Aki a megadott határidõig nem tölti fel a feladatát pótdíj ellenében az utolsó elõadásig feltöltheti.
Téma, amibõl választani lehet:
Egy konkrét integrált vállalti információs rendszer bemutatása
Integrált információs rendszer bevezetése egy kiválasztott vállalatnál
Üzleti folyamatmenedzsment eszköz és felhasználási területének bemutatása
Üzleti intelligencia eszköz és felhasználási területének bemutatása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati gazdálkodás és informatika kapcsolata.
2. Üzleti folyamatmenedzsment informatikai támogatása
3. Aris, Aris Express
4. Információs rendszerek fejlõdése és feladatai
Integráció
Rendszerek bevezetése, módszertanok

5. Vállalatirányítási rendszerek Magyarországon
Kis-, középvállalati megoldás, SBO
6. Nagyvállalati megoldások, módszerek SAP
7. Állami ünnep
8. Vezetõi információs rendszerek
Adattárház, OLAP rendszerek
9. Aris MashZone
10. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
11. Rektori szünet
12. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
13. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
14. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele: határidõre elkészített,bemutatott, elfogadott elõadás, valamint a hallgatói elõadásokon való részvétel.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tanult anyagból írásbeli vizsga. Az elõadásért kapott érdemjegy 50%-ban beszámít.
 
Kötelező irodalom: Dr. Orosz Gábor Tamás: Integrált vállalatirányítási rendszerek SAP üzleti folyamatok ÓE-AREK 8001 Székesfehérvár 2013 (elektronikus jegyzet)
Ajánlott irodalom: Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar ERP – Vállalatirányítási rendszerek. HVG könyvek 2006
Fajszi Bulcsú – Cser László: Üzleti tudás az adatok mélyén BME, Gazdaság- és Társadalomtu-dományi Kar, Információs és Tudásmenedzsment Tanszék : 2004.
Adrian Payne: CRM kézikönyv HVG kiadó 2007
Jiawei Han, Micheline Kamber : Adatbányászat Koncepciók és technikák PANEM 2004
Sántáné-Tóth Edit, Bíró Miklós…. Döntéstámogató rendszerek PANEM 2008

 
Egyéb segédletek: Elõadások anyaga PPT fájl formájában a belsõ hálózatról letölthetõ.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.