Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Urbán Irén;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek felhasználása különbözõ vezetési helyzetekben és csoportmunkában
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása:
50% írásbeli dolgozat – 50% gyakorlatok során megszerezhetõ pontok (csoportmunkában való részvétel, prezentációk)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az egyén szerepe a szervezetben, értékrend, észlelés, személyiség – értékrend feltérképezése; észlelési torzítások azonosítása (gyakorlat); A személyiség megismerésének alapelvei, módszerei, személyiségtípusok; személyiségteszt; A vezetõ személyisége; vezetési stílusok – teszt vezetési stílus azonosítására, szerepjáték; Vezetési funkciók, feladatok, vezetõi szerepek, vezetési helyzetek
2. A (munka)csoport jellemzõi, fejlõdési szakaszai; Csoportmunka – gyakorlat; Döntés; egyéni és csoportos döntéshozatal – gyakorlat; Probléma-azonosítás, problémamegoldás fejlesztése - gyakorlat
3. Szervezeti hatalom, szervezeti politika; hatalmi eszközök alkalmazása a vezetõi gyakorlatban – szerepjáték; Információs háló, kommunikáció – gyakorlat; Prezentáció, hatásos verbális kommunikáció – gyakorlat; Motiváció, saját motivációk azonosítása – motivációs teszt; a munkatársak motiválása - esetfeldolgozás
4. Szervezeti kultúra, a vezetõ szerepe a szervezeti kultúra alakításában; Szervezeti kultúra vizsgálata – gyakorlat; összefoglaló dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1); 50-61% elégséges (2); 62-73% közepes (3); 74-85% jó (4); 86-100% jeles (5)
Fontos: a tantárgy tréning jellege miatt pótlás nem lehetséges.
Pótlási lehetõségek: a csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Krasz Kata: Vezetõi készségfejlesztõ tréning – jegyzet (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008 vagy késõbbi kiadás)
http://www.erg.bme.hu/oktatas/tleir/gt529034/jegyzet_vezetoi_trening.pdf
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport, SHL Hungary Kft., 1998
Roger Dawson: Dönteni tudni kell, AduPrint, 1996
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek. Biztos fellépés. Eredményes elõadás
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András-Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve
Roger von Oech: Kupán csapott ésszerûség