Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karay Tivadar Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének
helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Feladatbeadás, 1 zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Általános etika, jog, erkölcs, gazdaság.
2. Marketing, reklámetika, kommunikáció
3. Vállalkozások ökológiai felelõssége.
Globalizáció
4. Szaketikák, mérnöki etika
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pontozás: Beadandó feladat 60% , Zárthelyi dolgozat 40%
Pótlás módja: feladatbeadás legfeljebb a szorgalmi idõszak végéig pótolható, nem váltható ki ZH-val. A ZH pótolható a vizsgaidõszak elsõ hetén a szabályzat szerinti módon.
A jegy kialakításának szempontjai:
0-40% elégtelen
41-55% elégséges
56-70% közepes
71-85% jó
86-100%-jelesA félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Üzleti etika – Saldo 1994.
Ajánlott irodalom: Hársing László: Bevezetés az etikába
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000