Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szilágyi Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A közgazdaságtan és annak részeként a mikroökonómia alapvetõ feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák a piac mûködésének mikéntjét, a gazdasági döntések meghozatalához
szükséges kalkulációkat és azok hatásmechanizmusait. A tárgy elméleti alapot nyújt a különbözõ szintû döntések jóléti hatásának elemzéséhez, megismerteti a hallgatókat a
közgazdasági elemzésekhez használt alapvetõ módszerekkel (modellkészítés, határelemzés, játékelmélet), valamint elõkészíti az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak
oktatását.
A tantárgy rövid ismertetése: A tárgy fontosabb témakörei: A mikroökonómia tárgya. A piacgazdaság elméleti alapjai és azok fejlõdéstörténete, piaci kereslet, kínálat és a piaci
egyensúly. Piacformák. A fogyasztói magatartás kardinális és ordinális elmélete. A marshalli és a hicksi keresleti és kínálati görbe. A termelés mikroökonómiája. Profitmaximalizáló
vállalati magatartás a kompetitív, a monopolista verseny-, az oligopol- és a monopolpiacon. A termelési tényezõk piaca. Általános egyensúly és a piaci elégtelenségek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon és a gyakorlaton való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-benmegengedett mértéket.
• - A félév végén a vizsgaidõszakban írásbeli kollokviumra kerül sor.
• - Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a vizsga nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra kerül. Az aláírás
megszerzésének feltétele a dolgozat minimum 50%-os teljesítése.
• - A félév és a dolgozatok értékelése a tantárgy tananyagából (szerzett pontok a megszerzett pontok %-ában)
0 - 50% elégtelen (1)
51 - 61% elégséges (2)
62 - 73% közepes (3)
74 - 85% jó (4)
86 - 100% jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Bevezetés: A közgazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Gazdaság és gazdálkodás. A közgazdaságtan tárgya és alapkérdései. A gazdaság tulajdoni és szervezeti struktúrája. A gazdasági tevékenységek összehangolása, gazdaságkoordináció. Az elméleti közgazdaságtan részei. A közgazdaságtan fõ módszerei. Piacgazdasági alapfogalmak. A piac elemei, piaci tényezõk. Piaci szereplõk és magatartásuk. A piac formák. A mikroökonómiai idõ.
2. A piaci kereslet, kínálat és az ármeghatározódás. A kereslet. A kínálat. A piaci egyensúly - Marshall kereszt. A kereslet- kínálat elemzés dinamizálása. Az ár fogalma és gazdasági szerepe. Példák a kereslet-kínálat elemzés alkalmazási lehetõségére. A kereslet- kínálat törvényének mûködése a gyakorlatban.
2. 3. A termékpiac keresleti oldala- a fogyasztói magatartás. A termékpiac keresleti oldala. A fogyasztói magatartás. A hasznosság fogalma, hasznossági elméletek.
4. A termékpiac kínálati oldala. Az üzleti szervezetek és környezetük. A termelés mikroökonómiája. A versenyzõ vállalat kínálati döntései. Kínálat meghatározás tökéletlen verseny esetén.
3. 5. A termelési tényezõk piaca. A termelési tényezõk csoportosítása. Az erõforrások keresletének és kínálatának fõbb összefüggései. Munkapiac. A tõkepiac. A tõkebefektetések értékelése – vagyonértékelés. A földpiac és a földjáradék. A vállalkozó, mint termelési tényezõ. A jövedelmek elosztása. 6. Általános egyensúly, piaci elégtelenségek. Az általános egyensúly - az erõforrások „Pareto-hatékony” allokációja. A közjavak. Az externális hatások
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tárgy írásbeli kollokviummal zárul. Az írásbeli vizsga formájáról a hallgatók szóbeli tájékoztatót kapnak. A vizsgadolgozat fogalom meghatározásból, alapösszefüggések függvények
segítségével való bemutatásából, igaz-hamis és feleletválasztós feladatokból és számítási feladatból áll. A feladatok a tankönyvben található mintafeladatokkal, illetve az órán
ismertetett feladatokkal azonos típusúak.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A.: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár
Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000.
H Varian: Mikroökonómia középfokon ,KJK, 1991.
Koppányi Mihály: Mikroökonómia, Mûszaki Kiadó, 1993.
Farkasné Fekete Mária-Molnár József: Mikroökonómia, Szaktudás Kiadó 2006.