Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen felismerni az információs túlterheltséget és alulterheltséget, megérteni az IT alkalmazások területének változásait, és ennek hatásait az üzleti folyamatokra.
Az elõadások célja az új fogalmak bemutatása, az új fogalmi keret tudatosulásának segítése.
A laborok célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmak segítségével keresni az interneten, a friss tudásokat kontextusba helyezni, és azt a social media segítségével megosztani.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
a ZH az elõadás anyagából
legalább 10 laboron való aktív részvétel
tudásmegosztás a laborokon alakuló tudásplatformon
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: szoftverpiac (adatok bûvöletében, üzleti folyamatok), felkészülés a labor-munkára
LAB: keresés a legbefolyásosabb üzleti gondolkodók listáján (thinkers50.com)
2. LAB: tudásmegosztás, csoportmunka az üzleti gondolkodókról
3. EA: netokrácia (élet a hálón, az új tudás validálása)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
4. LAB: tudásmegosztás, csoportmunka az üzleti gondolkodókról
5. EA: ingyenesség (koppintások, béta verzió)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
6. LAB: keresés az új fogalmakra, a terület gurujára: az új fogalmi keret kontextusba helyezése, megosztása
7. EA: figyelemszegénység (szenvedélyes amatõrök, „nem-tetszik”)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
8. LAB: tudástérképek rajzolása és prezentálása
9. EA: bõség (pazarlás, ajánlások kora)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
10. LAB: tudástérképek rajzolása és prezentálása
11. EA: ZH írása
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése, szóbeli beszámolók
12. LAB: szóbeli beszámolók
13. EA: pót ZH
LAB: szóbeli beszámolók
14. LAB: félévközi munka értékelése, évközi jegy megállapítása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH: 20 pont
szóbeli beszámoló: 5 pont
a labor-munkák eredménye (értékelés három alkalommal): 15 pont
maximálisan 40 pont érhetõ el
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1 ZH, 1 szóbeli beszámoló és labor-munkák
 
Kötelező irodalom: Dr. Velencei Jolán: Üzleti informatikai alkalmazások 2012 (elektronikus jegyzet) 1., 2. és 4.-8. fejezetei
az elõadások letölthetõ diái
Ajánlott irodalom: Anderson, Chris: Ingyen! A radikális árképzés jövõje 2009
Girard, Bernard: A menedzsment forradalma (A Google modell) 2010
Isaacson, Walter: Steve Jobs életrajza 2011

www.thinkers50.com; www.ted.com; www.slideshare.net; www.prezimagyarul.hu; http://cmap.ihmc.us/;

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott
vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett ütemezéssel a tantárgyi
program részévé tesszük.