Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását, az alapismeretek tanítását kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt órák órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSz elõírásai érvényesek.

A félévközi jegy megszerzése:
- A félév során két ZH megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel. Számviteli információs rendszer. Vállalkozói vagyon. Mérleg.
2. Mérleg összeállítása. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása. Egyszerû gazdasági események.
3. Eredmény-kimutatás. Eredmény kategóriák. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás. Kettõs könyvvitel. (1.zh)
4. Értékelési elvek, eljárások. (Bekerülési érték. Értékcsökkenés. Értékvesztés. Készlet értékelési eljárások (FIFO, átlagos) Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése; Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék)
5. Számviteli politika, számviteli alapelvek (2.zh)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy megszerzése:
- A félév során két ZH megírása, és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %) az elérése.

Ha a félévközi jegy megszerzésének követelménye nem teljesül, akkor a vizsgaidõszak elsõ két hetében egy alkalommal lehetõség van a javításra. Az írásbeli indokolt esetben kiegészül szóbeli számonkéréssel.
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)(minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: 1.) Róth - Adorján - Lukács – Veit (2008):
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

2.) Róth - Adorján - Lukács – Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga

3.) Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre: Pénzügyi számvitel P-024-I/2012 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

4.) Siklósi Ágnes - Veress Attila: Pénzügyi számvitel példatár
P-024-P/2011 (Kiadó: Perfekt Zrt.)

5.) Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert: Pénzügyi számviteli példatár 086-P/2010 (Kiadó: Perfekt Zrt.)