Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Katona Kis Viktória;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11OLD
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómia
kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása
révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Értékelési és ellenõrzési eljárások: eredményes zárthelyi dolgozat.

A szerezhetõ maximális pontszám értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles

A zh pótlására lehetõség van a szorgalmi idõszakban a 14. héten egy alkalommal azok számára, akik igazoltan nem írták meg elsõ alkalommal a dolgozatot, illetve a
vizsgaidõszakban aláíráspótló típusú vizsga keretében egy alkalommal, mely a félévzárási dokumentáció alapján meghatározott idõpontig kerül meghirdetésre.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Ár- és jövedelemrugalmasság. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
2. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különbözõ profit-fogalmak értelmezése. A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben.
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002, (1-131.o.)
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000