Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek azzal a módszertannal, mely elõsegíti az üzleti kapcsolatrendszer hatékony kihasználását. Ezáltal a vállalat sikeresebben értékesítheti termékeit és szolgáltatásait, és magasabb szintû piacismeretre tehet szert. A módszertan mára komplex informatikai rendszerek által is támogatást nyert.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prezentáció készítése, évközi feladat
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A CRM fogalma, alapjai
2. A CRM stratégiai kérdései
3. Az ügyfélérték
4. Az értékteremtés
5. A CRM, mint versenyelõny
6. Az ügyfélszolgálatok szerepe és helye a szervezetekben
7. A panaszkezelés gyakorlata
8. A többcsatornás értékesítés integrálása
9. Az információmenedzsment kérdései
10. A teljesítményértékelés kérdései
11. CRM – szervezeti megoldások
12. A direktmarketing és a CRM
13. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához.
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat prezentálása.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Írásbeli vizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében.

Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy a vizsgán megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Adrian Payne (2007): CRM kézikönyv – Ügyfélkezelés felsõfokon, HVG Kiadó Zrt.
Ajánlott irodalom: Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.