Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minõségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzõit.
Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó minõségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit.
Legyenek aktív résztvevõi a tanúsítási folyamatnak.
Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés szemléletét, a vevõközpontúság érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselõadás

A tantervben elõírt gyakorlatok órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó feladatsorok megoldása a gyakorlatokon, valamint egy zárthelyi dolgozat megírása a 9. héten az elõadás idejében .
A beadandó házi dolgozatot legkésõbb a 6.oktatási héten (március 22-én 24.00-ig) kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre)
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom…
(terjedelme 3 oldal + borítólap, +kép + melléklet)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek.
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A ZH megírásának feltétele a házi dolgozat határidõre történõ elküldése. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A minõség története. Minõségfogalom.
2. Elõadás és 1. gyakorlat: Minõségmodellek. A minõség mérése.
3. Elõadás: A minõséget meghatározó tényezõk.
4. Elõadás és 2. gyakorlat: TQM. Vevõközpontúság
5. Elõadás: Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
6. Elõadás és 3. gyakorlat: TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása
7. OKTATÁSI SZÜNET
8. Elõadás: Az ISO Minõségirányítási szabványcsalád
9. Elõadás Az ISO 9001:2008. szabvány fejezetei
4. gyakorlat: A szabványmódosítás okai. A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete.
10. Elõadás: ZH
11. Elõadás és 5. gyakorlat: Minõségügyi dokumentumok. Kézikönyv. Eljárási utasítások, munkaleírások, feljegyzések. A dokumentumok kezelése.
12. Elõadás: A minõségirányítási rendszer bevezetése.
13. Elõadás: Auditálás. A vevõ és dolgozói elégedettség vizsgálata (pót zh)
6. gyakorlat: Kiselõadások.
14. Elõadás: EFQM modell, A MIR kapcsolata más irányítási rendszerekkel.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsga

Aláírás feltétele az elfogadott zh és a beadott esszé.

Aláírás pótlására akkor van lehetõsége a hallgatónak, ha a szorgalmi idõszakban megírta a zh-t (vagy annak pótlását az utolsó héten).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minõségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
MSZ EN ISO 9001:2009
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013