Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató betekintést nyer a pszichológia tudományába, megismeri az alapokat, irányzatokat, és a tudományos eredményeket, elsajátítja az alapfogalmakat és mindazon pszichológiai jelenséget, amelyekkel a leendõ gazdasági szakembereknek is tisztába kell lenniük. A félév során a hallgatók tesztek, szituációs gyakorlatok segítségével a gyakorlatba is átültethetik az elõadás során elhangzottakat, ezáltal jobban megismerik önmaguk és interperszonális környezetük mûködését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Írásbeli beadandó házi dolgozat vagy kiselõadás. A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
Az így szerzett aláírás feltétele az írásbeli vizsgára való jelentkezésnek.
2 zárthelyi dolgozat a félév folyamán.
Írásbeli vizsga.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. A pszichológiai története. Alapok és irányzatok. Magyar eredmények és iskolák.
2. Biológiai alapok, evolúció. Fejlõdéslélektan. Pszichológiai fejlõdés.
3. Megismerési folyamatok. Észlelés és érzékelés. Figyelem. Emlékezet. Tanulás és kondicionálás.
4. Általános lélektan. Tudat és tudatállapotok. Gondolkodás. Kommunikáció és nyelv. Intelligencia és kreativitás.
5. Személyiség és egyéniség. Különbözõ irányzatok és elméletei a személyiségrõl.
6. Érzelmek fajtái és szerepe. Stressz és egészség. Motiváció és ösztönzés. Motiváció fajtái. A teljesítményre való hatása.
7. Zárthelyi dolgozat 1.
8. A társak szerepe és hatása. Szociálpszichológia. Szocializáció. Társas megismerés. Attitûdök.
9. Társas befolyásolás. Csoportközi hatások. Interakciók.
10. Konfliktus és problémamegoldás.
11. Kultúra hatása. Kultúrközi kutatások eredményei.
12. Pszichés rendellenességek. Terápia.
13. A pszichológia, mint interdiszciplináris tudomány. A pszichológiai és a közgazdaságtan kapcsolata. Gazdaságpszichológia. Gazdaságpszichológia. Marketing pszichológia, szervezet és munkalélektan.
14. Zárthelyi dolgozat 2.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás megszerzésének feltétele: a hallgatók választhatnak, hogy rövid (max. 15 perces) kiselõadást tartanak egy elõre egyeztetett idõpontban egy az oktatóval közösen meghatározott témában vagy a szorgalmi idõszak utolsó elõtti hetéig egy pszichológiai szempontból elemezhetõ esettanulmányt dolgoznak fel max. 5 oldalas esszé formájában. Az írásbeli vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás megszerzése.
A hallgatóknak a félév során 2 zárthelyi dolgozatot kell írniuk, amelynek eredménye beszámít a végsõ érdemjegybe (75% felett megajánlott jegy). A két zárthelyi dolgozat írásbeli (esszé és teszt feladatokat egyaránt tartalmaz.) A dolgozatok során összesen 100%-ot érhet el a hallgató (50-50%/ dolgozatonként). Pótlásra, javításra a vizsga idõszak elsõ hetében van lehetõség.
Írásbeli vizsga: A hallgatóknak 60 perc áll rendelkezésére, hogy teszt illetve kifejtõs problémamegoldó feladatok írásbeli megoldásával tegyenek tanúbizonyságot a félév során megszerzett ismereteikrõl. A vizsgán maximum 100% szerezhetõ, az érdemjegy kialakításának a módja lentebb látható. A félévközi munka eredménye beszámít a végsõ érdemjegybe.
Érdemjegy
0 % - 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A pótlásra, javításra a vizsgaszabályzatban megadottak szerint van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Juhász Márta – Takács Ildikó (2009): Pszichológia, Typotex kiadó, Budapest kijelölt részei
Ajánlott irodalom: Atkinson – Hilgard (több kiadás, legutolsó 2005): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest
A kiselõadásokhoz felhasználható irodalmak:
Lilienfeld S. O.– Lynn S. J. – Ruscio J.- Beyerstein B. L. (2011): 50 pszichológiai tévhit, Partvonal Kiadó, Budapest
Pléh Cs. – Boross O. (szerk. 2004): Bevezetés a pszichológiába, Osiris Kiadó, Budapest
Bármely pszichológiai összefoglaló mû pl. Bernáth L. – Révész Gy. (1997): A pszichológia alapja, Tertia Kiadó Budapest vagy Hebb D. O. (több kiadás): A pszichológia alapkérdései
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.