Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalati esettanulmány és a Menedzsment tréning tantárggyal párhuzamosan, vagy utána vehetõ fel.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhetõ és igazolja azt, hogy a hallgató kellõ jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, és képes a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az elõzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerû összefoglalására. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a felvetett problémához kapcsolódóan.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A szakdolgozat és a kísérõlap leadása (tartalmi és formai követelményeket ld. a honlapon).
A határidõk be nem tartása estén a hallgató törlésre kerül, és a tantárgyat újra föl kell venni, ill.az új határidõknek megfelelõen kell eljárni.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. 2007.szeptember: az elsõ konzultációs héten, az órarend függvényében egyeztetés a belsõ konzulenssel (elsõ konzultáció)
2. 2007.. szeptember 17.(hétfõ) Jelentkezés a témára, a választott belsõ konzulenssel aláíratott feladatlappal
3. 2007. október elsõ hete második konzultáció a belsõ konzulenssel
4. 2007. november 5. A szakdolgozatba bekötendõ véglegesített Feladatkiadási lap leadása az intézeti adminisztrátor részére (a belsõ konzulens aláírását kell tartalmaznia)
5. 2007.november elsõ hete harmadik konzultáció a belsõ konzulenssel
6. 2007.december elsõ hete negyedik konzultáció a belsõ konzulenssel
7. A szakdolgozat leadásának határideje: 2007.december 10. 12.00 (hétfõ)
(1db bekötött példány és 1db CD –minõséges hallgatóknak 2db CD- valamint egy bekötött vagy fûzött példány, amelyet a hallgató eljuttat a bíráló részére)
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek