Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos és/vagy egyéni beszámoló. Amennyiben a hallgató nem ad le házi dolgozatot a szorgalmi idõszak végéig, féléves teljesítménye nem értékelhetõ, a
tantárgyból vizsgára nem bocsájtható. Megfelelõ színvonalú házi dolgozattal megajánlott jeles érdemjegy szerezhetõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szociális attitûd fogalma
Az attitûd befolyásolása
A kreativitás fogalma
Kreativitás és innováció
2. Az alkotás folyamata
A kreativitás fejlesztése
A kultúra fogalma és kialakulása
3. Szervezeti kultúra, a japán kihívás
Nemzeti kultúra és szervezeti kultúra
A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezõk
4. A szervezeti kultúra vizsgálatának módszerei
A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetõségei
A szervezetfejlesztés lehetõségei
Szervezetfejlesztési eljárások
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgyból szerzett jegy az év végi írásbeli vizsgán alakul ki.
 
Kötelező irodalom: oktató jegyzetei
Beckhard Richard: A szervezetfejlesztés stratégiája és modellje, KJK Kerszöv, 1974
Ajánlott irodalom: French, WL, Bell, CH (1993): Organization Development. Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice Hall
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000