Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Almási Anikó; Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel,
mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat a 8. és a 13. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti gazdaságtan alapfogalmai, tárgya, a szervezet, az üzleti vállalkozás, a vállalat fogalma. Az üzleti vállalkozás alapvetõ célja
Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái (a Társasági Törvény és a Polgári Törvénykönyv, a Szövetkezeti Törvény tükrében).
A vállalati mûködésben érdekeltek (érintettek) szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. Belsõ és külsõ érdekeltek.
2. A külsõ érdekeltek. Az üzleti vállalkozások piaci környezete. A piac fogalma, kialakulása, mûködését befolyásoló tényezõk.
Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói.
Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, mint külsõ érdekeltek. A természeti környezet.
3. Az üzleti döntések alapjai. A döntési szituációk, paraméterek, alternatívák, célalkotás. A döntési folyamat
Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések. A tervek rugalmassága, összehangolása, idõhorizontja. Stratégiai tervezés.
Az emberi erõforrással való gazdálkodás. A személyzeti funkciók történeti fejlõdése. Az emberi erõforrás tervezése
4. Termelés és szolgáltatás. A termelés jellemzõi, termelési ágak, azok szerepe és jelentõsége a GDP elõállításában
Beruházások fogalma, elkülönítése a pénzügyi befektetéstõl. A beruházás nemzetgazdasági forrásai, a kamat, tõkekereslet és kínálat összefüggései.
Szervezeti döntések. A szervezeti struktúra kialakítása. Hatáskör-megosztási rendszer, a munkakörök kialakítása
5. Pénzügyi tervezés. A tõkeszükséglet meghatározása
Ellenõrzési döntések, mint az információszerzés és kiértékelés eszköze. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok idõtartama: 80 perc. A félévi aláírás feltétele a zh eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Nagy Imre Zoltán: The Role of Legal Forms in Professional Football - ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 10:(4) pp. 209-227. (2013)
Nagy Imre Zoltán: A munkavállalói elkötelezettség a vállalati eredmény legfõbb forrásaIn: Nagy, I. Z. (szerk.) Vállalkozásfejlesztés a XXI. században III.:
tanulmánykötet
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000