Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Borbás László; Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók konkrét esettanulmányokon és tudományos felméréseken keresztül ismerjék meg a kisvállalkozások alapításának és
mûködtetésének feltételeit és gazdasági, politikai, valamint szociális környezetét. A tárgy egyaránt foglalkozik a kisvállalkozások környezetének
elemzésével, valamint az ezekbõl leszûrt információk cégen belüli hasznosításának lehetõségeivel. A gyakorlatokon aktuális makrokörnyezeti adatok,
statisztikák feldolgozásán, ill. szakirodalmi források áttekintésén túl foglalkozunk Intézetünk és más magyarországi szervezetek kutatási eredményeinek
bemutatásával is (pl. Global Entreprenuership Monitor - PTE, Kisvállalkozás Fejlesztési Központ – Corvinus Egyetem). A gyakorlatorientált képzés segítséget
nyújthat azoknak a hallgatóknak, akik ilyen témában szeretnének diplomamunkát készíteni. Tematika: A kisvállalkozói szektor makrogazdasági környezete
és sajátosságai Magyarországon, kisvállalkozások fejlesztését támogató szervezetek és a szektor pénzügyi lehetõségei, fejlett piacgazdasági tapasztalatok
átvételi lehetõsége, kisvállalkozás fejlõdése, környezet elemzés, megfelelõségi kényszerek, a vállalkozó személyisége, kisvállalkozás indítása és üzleti
terve, kisvállalkozói stratégiák és a kisvállalkozás mûködésének zavarai
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy tematikájához kapcsolható max. 15 oldalas házi dolgozat beadása a szorgalmi idõszak végéig.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kisvállalkozói szektor makrogazdasági környezete A kisvállalkozások ismérvei. Az alapítás és megszüntetés lehetõsége. Adó- és járulékrendszer, valamint jogszabályi háttér (számviteli törvény, munkajog, fogyasztóvédelem, közbeszerzés). Az állam szerepe. A vállalkozásfejlesztés hazai tapasztalatai.
2. A kisvállalkozói szektor sajátosságai Magyarországon Vállalkozások számának és jövedelmi folyamatainak alakulása. Területi megoszlás, foglalkoztatás, beruházások, árbevétel, export. Kutatás-fejlesztés és innováció. Innováció és jövedelmezõség. A vállalkozói aktivitást befolyásoló tényezõk. A vállalkozások gazdálkodását akadályozó tényezõk.
3. Kisvállalkozások fejlesztését támogató szervezetek Érdekképviselet, kamarai rendszer, foglalkoztatáspolitika, befektetés ösztönzés, innováció támogatása, regionális fejlesztések, vállalkozói infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése, oktatás, képzés, tanácsadás, inkubátor házak
4. A kisvállalkozói szektor pénzügyi lehetõségei (hitelek és támogatások) Kedvezményes hitelek, faktoring programok, környezetvédelmi támogatások, innovációk finanszírozási lehetõségei. Árfolyam- és hitelgaranciák. Kockázati tõke lehetséges szerepe. Foglalkoztatás és képzés támogatása. Uniós támogatások. A mikro-hitelezés európai és Európán kívüli tapasztalatai.
5. Uniós és más fejlett piacgazdasági tapasztalatok átvétele Kisvállalkozások versenyképességének javítása. A kisvállalkozások szerepe a foglalkoztatásban. A finanszírozásban meglévõ versenyhátrány csökkentése. Támogató intézményrendszer. Képzési és oktatási tapasztalatok. Adminisztrációs terhek csökkentése. Az Európai Unió kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására irányuló stratégiája
6. Kisvállalkozás fejlõdési szakaszai A fejlõdés vizsgálata két nézõpontból (makroszint és mûködõ vállalkozás szintje...) Kisvállalkozások tipizálása (eltartó-, eladható és egyéb vállalkozások). A szakaszok „felülrõl”; kutatás és fejlesztés, indulás, korai növekedés, érettség, stabilitás. A vállalkozás életciklusa az ötlettõl a piacra lépésen át a megszûnésig.
7. Adott vállalkozás és környezetének megítélése Gazdaság, kultúra, technológia, kereslet, jogszabályok, piaci verseny, vezetés, munkavállalói háttér és finanszírozás. Potenciális beruházások elemzése és megvalósíthatósága. Vagyonértékelés. Pénzügyi mutatók elemzése kisvállalkozások esetén. Társadalmi felelõsségvállalás.
8. Kisvállalkozás egymásnak ellentmondó megfelelési kényszerei Pénzügyi és számviteli szabályok, likviditási kényszer, hullámzó piaci igények, speciális iparágak biztonsági és termeléskövetési elõírásai, jogi szabályozások a környezet- és fogyasztóvédelem, valamint a foglalkoztatás és adózás területén, vevõk egyedi, minõséggel, szállítási készséggel és kommunikációs képességekkel (pl. EDI, Extranet) kapcsolatos igényei, munkavállalói elvárások, beszállítókkal és kooperációs partnerekkel történõ kapcsolattartás.
9. A vállalkozó személyisége A vállalkozóvá válás motivációja. Szükséges személyiségjegyek, készségek és ismeretek. Karrierlehetõség. Képzés. Családi és vagyoni háttér. Vállalkozói etika. Döntéshozatal vállalkozói szemmel. Vállalkozói életstílus és társadalmi szerep. A kisvállalkozás szervezete és vállalkozó abban elfoglalt helye. Vállalkozó anyagi felelõssége.
10. Induló kisvállalkozás Alapítás körülményei. Az innováció szerepe a vállalkozás indításában. Kockázatbecslés. Finanszírozási kérdések. Jogi forma megválasztása. Tulajdonosi szerep. Az indítás költségei. Késõbbi kilépés-, ill. átruházási lehetõség vizsgálata. Tõkeszükséglet.
11. A kisvállalkozás üzleti terve Az üzleti terv szerepe; befektetés, hitelfelvétel, pályázat, alapítás, mûködés javítása, új termék, új technológia, új piac, beruházás, információs rendszer fejlesztése, kapcsolatrendszer változása... A konzisztens üzleti terv elkészítése.
12. Tipikus kisvállalkozói stratégiák Speciális lehetõségek (Internet, franchise). Ellátási láncokhoz, ill. klaszterekhez történõ kapcsolódás. Regionális együttmûködés és munkamegosztás. Az információ technológia szerepe. Beszállítói szerep elfogadása. Mûködõ vállalkozások példája. Felvásárlás lehetõsége.
13. A válság okai és kialakulása, figyelmeztetõ jelek. Válságkezelés. Likviditási problémák megoldása. A tartozások kiegyenlítésének javasolt sorrendje. Külsõ és belsõ konfliktusok kezelése. Csõdeljárás és következményei. Kötelezõ csõd. Megszûnés lehetõsége
14. zh
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Jeffry A. Timmons – Stephen Spinelli: New venture creation (Enterpreunership for the 21st Century). McGraw-Hill, International Edition, 2003 (ISBN 0-07-
123272-9)
Vecsenyi János: Vállalkozás (Az ötlettõl az újrakezdésig). Aula, Budapest, 2003 (ISBN 9639478024)
Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing. Szakkönyv Kft (Akadémiai kiadó), 2007 (ISBN 9630584684)
Szirmai Péter: Kisvállalkozások fejlõdési szakaszai, a szakaszváltások konfliktusai. Kutatási zárótanulmány – BCE-KFK, 2002
200
KV.fejl.pol_GSVFP11VNM
Szirmai Péter: Úton a vállalkozások Európájába (Fejlett piacgazdaságok vállalkozáspolitikájának hasznosítható tapasztalatai). Kutatási zárótanulmány –
BCE-KFK 2001
Szerb László (szerk.): Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság és a vállalkozási környezeti tényezõk alakulása Magyarországon a 2000-es évek elsõ
felében (Global Entrepreneurship Monitor, 2004). Pécsi Tudományegyetem, 2005 (ISBN 963642042 4)
Kadocsa György: Competitiveness Survay of Small Enterprises in Hungary. (5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking -
2007. június 1-2. Budapest, ISBN 9789637154607)
Hisrich, R. D. – Peters , M. P.: Vállalkozás. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Sara Williams – Hevesi Zsuzsa: Kisvállalkozói kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995
Szerb László - Ruta Aidis - Zoltán J. Ács: Magyarország vállalkozói teljesítményének összehasonlító elemzése a Globális Vállalkozói Monitor és Globális Vállalkozói és Fejlõdési
Index módszertanai alapján. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2012
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000