Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Keszthelyi András; Dr. habil. Michelberger Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: KMAIA11KLC Informatika alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének történetével,
továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
14. Zárthelyi az aláírásért
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk, információs rendszerek típusai és fejlesztése; stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások

Szabad szoftverek, Linux felhasználói ismeretek
2. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés, kész rendszerek átadás-átvétele; átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere, informatikai projektek sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2), vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership)

Szövegszerkesztés
3. Vállalati információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI, adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC, logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás, intranet és extranet

Táblázat kezelés
4. Szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai rendszerek, üzleti folyamatok újraszervezése (BPR), vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létrehozása

Hálózati ismeretek, hálózati kömmunikáció és hálózati biztonság
5. Információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés, változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing, ASP (ITIL), informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag, Common Criteria, CoBit

Hálótervezés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Gazdasági informatika. Fõiskolai jegyzet, BMF, Keleti Károly Gazdasági Kar, 2009,
Óbudai Egyetem, Moodle Keretrendszer, elektronikus változat
Michelberger Pál: Információbiztonság. ÓE, KGK, SZVI, 2013. p.67.
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001.
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest, 2004.
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2002.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
Ward, John: Az információrendszerek szervezési elvei. (angol-magyar kétnyelvû kiadvány) CO-NEX Könyvkiadó Kft, Budapest, 1998.
Tóth Tibor (szerk.): Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó és Magyar Minõség Társaság, Budapest, 1999.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
Csala – Csetényi – Tarlós: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006.
Horváth Mátyás- Markos Sándor: Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban – Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, 1996.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000