Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a szervezetek mûködésének az egyén és a csoport szempontjából történõ megismerése. A hallgatók az elõadások során megismerkednek a szervezeti
magatartás témaköreivel, és kiselõadásokon keresztül bizonyítják elméleti jártasságukat az általuk választott témában. A gyakorlatok célja az elméletben tanultak gyakorlati
alkalmazása szimulációs játékok, csoportfeladatok és esettanulmányok segítségével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
negyedéves ZH-k
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Egyén a szervezetben
Gyakorlat: Önismeret
2. Elõadás: Motiváció
3. Elõadás: Csoportok a szervezetben
Gyakorlat: Milyen az ideális csoport
4. Elõadás: Szervezeti kultúra
5. Elõadás: Nemzeti kultúra
Gyakorlat: Kulturális sokszínûség
6. Elõadás: 1. negyedéves vizsga
7. Rektori-dékáni szünet
8. Elõadás: Hatalom a szervezetben
9. Elõadás: Húsvét hétfõ
Gyakorlat: Hatalom és vezetés
10. Elõadás: Leadership elméletek
11. Elõadás: Konfliktusok kezelése
Gyakorlat: Stressz menedzsment
12. Elõadás: Változás a szervezetben
13. Elõadás: 2. negyedéves vizsga
Gyakorlat: Idõgazdálkodás
14. Elõadás: Pótvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi teljesítmény és a két negyedéves vizsga alapján
Pótlás: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi teljesítmény és a két negyedéves vizsga alapján.
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2004
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000