Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Véghné dr. Vörös Mária Oktatók: Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismereteket szerezzenek a térben zajló folyamatok fõbb törvényszerûségeirõl, a regionális tudomány alapvetõ kategóriáiról, a gazdasági egységek telepítésének feltételeirõl, a gazdasági fejlõdés területi összefüggéseirõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások és a gyakorlatok órarend szerinti látogatása. Megengedett hiányzás a TVSZ-ben meghatározott mértékben. A vizsgára bocsátás feltétele: megfelelõ színvonalú házi dolgozat, vagy prezentáció elkészítése megadott témában.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A regionális gazdaságtan alapfogalmai.
2. A térszemlélet megjelenése a gazdasági elemzésekben. „Egy pont” gazdaság és térgazdaság.
3. A régió fogalma és típusai. NUTS-rendszer.
4. A telephelyválasztás és tényezõi. A telepítési döntések fõbb szempontjai.
5. Térbeli koncentrálódás. Agglomerációs elõnyök. Lokális extern hatások.
6. Iparági versenyelõnyök. A vállalati tartós versenyelõnyök koncentrálása.
7. Iparági és regionális klaszterek. Rombusz-modell
8. A termelési tényezõk regionális mobilitása I. (munkaerõ, humán erõforrás)
9. A termelési tényezõk regionális mobilitása II. (tõkemobilitás)
10. A regionális fejlõdés alapkérdései (innováció, centrum és periféria, fejlesztési pólusok)
11. Regionális versenyképesség. Az EU regionális politikája.
12. Regionális gazdaságfejlesztés. A magyarországi térszerkezet fõbb elemei.
13. Vidékfejlesztés.
14. Konzultáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga típusa: írásbeli (tesztek, igaz-hamis kérdések indoklással, kifejtendõ kérdések)
Vizsgajegy: 0-49% elégtelen
50-64% elégséges
65-74% közepes
75-84% jó
85-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Lengyel Imre – Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan (Dialóg Campus Kiadó 2004.
17-130 old., 159-231 old., 249-269 old., 285-301 old.,
Ajánlott irodalom: Ajánlott: Glatz Ferenc szerk. Magyar Tudománytár sorozat II. kötet (2003)