Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mûszaki és gazdasági problémák megoldása során is szükséges döntéshozatal elméleti hátterének és gyakorlati alkalmazásának bemutatása, a döntési készség fejlesztése. További cél a döntéstámogatás informatikai lehetõségeinek bemutatása, mivel napjaink realitása a humán gondolkodási tevékenység részleges illetve teljes automatizálása. A komplex problémákhoz szükséges mûszaki és vezetõi döntések meghozatalának nélkülözhetetlen eszközei a döntéshozatalt támogató számítógépes rendszerek. Az információs technológia fejlõdése jelentõs növekedést eredményezett mind a hagyományos, mind az új információhordozókon megjelenõ információk mennyiségében. De a kihívás ma már nem elsõsorban az ismeretekhez való hozzáférés, hanem a rendelkezésre álló információk hatékony feltérképezése, felhasználása, egymással történõ megosztása. Ez a tény szervezeteken, intézményeken belül felhalmozott ismeretanyagra érvényes, és az azokkal történõ gazdálkodásra. A hallgatók legyenek képesek késõbbi munkájuk, feladataik során felmerülõ komplex problémákat az emberi tényezõk, döntéstámogató módszerek és eszközök alkalmazhatósága szempontjából elemezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az utolsó konzultációs alkalommal megírt zh. és egy önállóan megoldott feladat bemutatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Féléves anyag vázlatos áttekintése, az egyes témakörök összefüggésrendszerének feltárása. Tudásalapú társadalom elemzése, a gazdaság szerkezeti átalakulása, a vállalati tõkeösszetétel változása. „Honnan-hová”átfogó történeti ív, fejlõdési trend. Döntéselméleti alapok I. Problémamegoldás folyamata. Optimális döntéshozatal és problematikái.
2. Döntéselméleti alapok II. Döntési modellek. Alternatív döntéselméleti modellek. Heurisztikák.Döntés, tudás szubjektivitása, észlelési hibák. Gondolkodási módok a döntéshozatalban, tudatos és tudatalatti gondolkodási stratégia. Alapfogalmak összefüggésrendszere, adat-információ- tudás kapcsolatrendszere. A tudás fajtái, kategóriái, tudásreprezentáció szintjei, a tudás irányultsága, tudásszintek. Integráló modell.
3. Menedzsment alapfogalmak definiálása, a menedzsment 3 fázisú modellje. Informatika szerepe a döntéshozatalban, döntéshozatalt támogató informatikai megoldások. Információs rendszerek idõbeli alakulása. Tudásbázisú/szakértõ rendszerek általános jellemzõi. Összehasonlító elemzés a döntéshozatali szint függvényében.
4. Tudásalapú technológia vs. hagyományos program. Szakértõ rendszer sajátosságai. Tudásbázisú rendszer szerkezeti felépítése. Szakértõi shell. Alkalmazásuk elõnyei és korlátai. Történeti áttekintés. Klasszikus szakértõ rendszerek. Intelligens technikák, következtetési eljárások. A bizonytalanság okai és kezelésének módszerei.
5. Zárthelyi dolgozat megírása, önállóan megoldott feladat bemutatása, értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat és az önállóan megoldott feladat érdemjegy átlagolt értékének legalább elégséges eredménynek történõ minõsítése. Aláírás pótlása TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Döntéstámogató rendszerek és módszerek (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
 
Egyéb segédletek: 1. Összefoglaló kérdéssor
2. Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint