Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítéséhez szükséges az elõadásokon/gyakorlatokon tárgyalt, illetve kijelölt anyagok ismerete.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2.
Statisztikai sokaság, adat, mérés. Alapfogalmak. Csoportosítás és összehasonlítás. Viszonyszámok: megoszlási, dinamikus, koordinációs és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk.
2. 3-4.
Helyzetmutatók. Szóródási mutatók, aszimmetria mérõszámok, koncentráció elemzés. Idõbeli ismérv szerinti elemzés. Az egyszerû és csoportosító táblák elemzése.
3. 5-6.
Kombinációs táblák elemzése. Függvényszerû kapcsolat, függetlenség. Sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
4. 7-8.
Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével. Indexszámítás: egyedi indexek, érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát- és átlagformában, az indexek összefüggése.
5. 9-10.
Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgató zárthelyi dolgozatot ír az utolsó konzultációs idõpontban. Elégtelen vagy meg nem írt dolgozat egy alkalommal pótolható a szorgalmi idõszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidõszak elsõ hetében (az órarendi ütemezéstõl függõen). Ezek után a megfelelõ érdemjegy kerül bejegyzésre a Neptun rendszerbe. Elégtelen eredmény esetén azonban további egy alkalommal lehetõség nyílik a javítására, mely meghirdetett idõpontra jelentkezni kell (az órarendi ütemezéstõl függõen a vizsgaidõszak elsõ vagy második hetében kerül rá sor). Az érdemjegy kialakítása az adott dolgozaton szerzett pontok alapján történik (minden dolgozat 50 pontos):
0-25 pont: elégtelen (1)
26-31 pont: elégséges (2)
32-37 pont: közepes (3)
38-43 pont: jó (4)
44-50 pont: jeles (5)
Olyan TDK dolgozat esetében, mely az aktuális félévben került benyújtásra és elõadásra, valamint hangsúlyosan a tárgy anyagáról vagy annak alkalmazásáról szól (illetve kapcsolódó témakörök), az elõadó illetve a tárgyfelelõs oktató egyedi elbírálása alapján többletpontok adhatóak.
A számonkérések során csak kék színû toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyûjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerûen ellenõriz.
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 1997
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest, 2003
Hunyadi László – Vita László: Statisztika I., Bologna tankönyvsorozat, Aula Kiadó, 2008
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2001